محمد رضا سمیعیان بازیکن محبوب تیم نوین نوفرست بیرجند..

محمد رضا سمیعیان کاپیتان و مربی تیم نوین نوفرست که محبوب

 ترین بازیکن تیم نوین نوفرست و نیز با ارزش ترین بازیکن استان

 خراسان جنوبی می باشد .

مدیر عامل مدیره باشگاه ورزشی نوین نوفرست گفت: آقای

 سمیعیان یکی از افتخارات استان خراسان جنوبی می باشد

که بایستی همه اهالی فوتبال احترامش را نگهدارند.