باشگاه ورزشی نوین نوفرست بر بام فوتبال استان خراسان جنوبی.تکیه زد.!

حضور تیم فوتبال نوین نوفرست

 بر قله فوتبال خراسان جنوبی..