پرسپولیس توانست در دقیقه 89 بازی گل مساوی را توسط

سید صالحی وارد دروازه صبا نمایدو از یک باخت حتمی گریخت!