تیم فوتبال نوین نوفرست امروز از بیرجند به سمت اهواز حرکت

میکند.

این تیم قرار است با تیم استقلال ملاثانی خوزستان دیدار نماید