سه شنبه23/7/92مسابقه  فوتبال

تیم نوین نوفرست با تیم شهدای

 ارتش اصفهان ، ورزشگاه آزادی

 بیرجند،ساعت 15