افتتاحیه سالن ورزشی نوفرست

بزودی....بزودی....بزودی؟؟؟؟!!!!....

قابل توجه دوستداران ورزش:

سالن ورزشی نوفرست در شرف

افتتاح شدن است!!!!

تاریخ دقیق مراسم افتتاحیه

اعلام میگردد..

قبلا" از این همه درایت و تلاش

آقای جعفر قدیری به نمایندگی

از طرف همه ورزشکاران

و مردم خونگرم و با صفای

نوفرست از این مدیر فهیم قدر دانی   

می نمائیم....