غیبت!

بیا و به خودت رحم کن و این ضامن

 ویرانگر را نکش!

غیبت مین قابل انفجاری است در درون انسان و زبان ضامن آن ،پس عزیزانم چرا باصفت منفور غیبت این ضامن ویرانگر را...

مطلب فوق از(asemangoon)   برداشت گردیده است.