پرسپولیس زاهدان - نوین نوفرست بیرجند ، سه شنبه 30/7/92 ورزشگاه المپیک زاهدان

 لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

نوین نوفرست بیرجند - پرسپولیس

 زاهدان

سه شنبه 30/7/92

 ورزشگاه المپیک زاهدان

ساعت 14:30