بیاییم به فوتبالی بزرگ فکر کنیم!

فوتبال برای همه....

بزرگی می گفت: مشغول نبودن با زنده

 نبودن یک است ....!