نوین نوفرست بیرجند تیم پرسپولیس زاهدان را در زاهدان

متوقف کرد..

تیم فوتبال پرسپولیس زاهدان که از بازیکنان غیر بومی

(تهرانی)سود میبرد دریک بازی حساس و پرتنش در مقابل

تیم جوان نوین نوفرست متوقف شد..