ایمان به خدا..

ایمان به خدا بسیار مهم است..

ایمان یکی از مهم ترین ویژگی

انسان است.من ار خدا فقط برای 

این که اجازه داده زندگی کنم

تشکر می کنم.......