ناظرفذراسیون فوتبال به همراه هیات داوران شب گذشته وارد

بیرجند شدند و توسط باشگاه ورزشی نوین نوفرست اسکان

داده شدند تا امروز بازی بین تیمهای نوین نوفرست بیرجند

نماینده استان خراسان جنوبی و تیم شهرداری نوین بندرعباس

نماینده استان هرمزگان را قضاوت نمایند این بازی ساعت 14:45

دقیقه امروز دوشنبه 20/8/92 درزمین شماره یک استادیوم

آزادی بیرجند برگزار خواهد شد.


گفته میشود تا این لحظه تیم شهرداری نوین هرمزگان به بیرجند

نرسیده است!