بدینوسیله انتخاب جناب آقای دکتر گودرزی بعنوان وزیر ورزش را به

 جامعه ورزشکار و ورزش دوست کشور عزیزمان ایران تبریک

 میگوئیم و نهایت سپاس و تشکر خود را از حسن اعتماد

 نمایندگان خانه ملت اعلام میداریم .