ازسوی کمیته انظباطی فذراسیون فوتبال به دلیل نرسیدن تیم نوین نوفرست به بازی با تیم فوتبال استقلال ملاثانی نماینده استان خوزستان باشگاه ورزشی نوین نوفرست به پرداخت دومیلیون تومان جریمه گردید.