با توجه به اینکه سال گذشته بهترین فدراسیون فوتبال در آسیا

بودیم امسال در بین بهترینهای آسیا جایی نداشتیم حتی جواد

نکو نام هم بهترین بازیکن آسیا نشد