پیشکسوتان پرسپولیس در بازی خیریه ای که با پیشکسوتان

 میلان شرکت می کنند امروز به میدان می روند حتی نفراتی

 که از سن بالایی برخوردارند و نمی توانند بازی کنند به عنوان

 همراه در این بازی حضور دارند و علی پروین  در این بازی

 سرمربی این تیم است ..