بانوان ورزشکار توجه نمایند..

باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست در نظر

 دارد تیم والیبال بانوان را سازماندهی نموده تا

 در مسابقات والیبال بانوان استانی و کشوری

  شرکت نمایند لذا ازعلاقمندان دعوت می شود

 جهت ثبت نام به دفتر باشگاه واقع در : بیرجند

 - خیابان مفتح 27-روبروی درب ورودی استادیوم

 آزادی مراجعه نمایند.