تصاویر شب یلدا..

به صد یلدا الهی زنده باشی

انارو سیب و انگور خورده باشی

اگر یلدای دیگر من نباشم

تو باشی و توباشی و توباشی

پیشا پیش یلدا یتان مبارک..