صعود آبی ها و سقوط قرمز ها

پیش از داربی78

 

قلعه نوعی برد قبل از داربی مهم است!

 

اهوازی ها داربی را داغ کردند!

 

نظر شما در باره داربی چیه ؟؟؟؟

 

برد استقلال یا پر سپولیس یا مساوی..