داربی تهران هم طبق معمول بدون گل مساوی

به پایان رسید و این نتیجه ففط به نفع استقلال

صدر نشین و قلعه نوعی و دروازه بان استقلال

به خاطر بیش از سه ماه شکست نخوردن به

پایان رسید.