پرسپولیس در یک بازی ناباورانه یک

بر صفر از گسترش شکست خورد!