رویانیان از مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس

کنار رفت!

شیرینی هم استعفایش را تسلیم باشگاه پرسپولیس کرد!

  علی پروین سرپرستی باشگاه پرسپولیس

را بعهده گرفت!