گفته می شود قلعه نوعی برای فصل بعد با

سپاهان مذاکراتی صورت داده است و به

توافقاتی رسیده اند!مشکلات مالی استقلال

دلیل اصلی آن است!

 

گفته شده قلعه نوعی شش یا هفت بازیکن

فعلی استقلال و پرسپولیس را هم به سپاهان

خواهد برد!