سرهنگ قیطاسی  به عنوان مسئول

ورزش سازمان بازنشستگی نیروهای

مسلح استان خراسان جنوبی 

برگزیده شد.