پژمان نوری  باعث شد الشباب گل بزند و استقلال ایران بازی

را به نماینده عربستانی واگذار نماید!