بارسلونا با چهارگل که سه گل آن توسط فوق ستاره اش مسی

بثمر رساند رئال را شکست داد تا خاطره تلخی برای رئال مادرید

رقم بخورد.. گل اول بازی هم با پاس استثنایی مسی برای

اینیستا رقم خورد تا مسی در هر چهار گل تیمش نقش داشته

باشد.