قلعه نوعی : کمیته استیناف باید یک امتیاز ما را پس بدهد. قلعه

نوعی افزود یک امتیازی که از ما کسر شده به ناحق صورت

گرفته است و اگر به خاطر همین یک امتیاز قهرمانی را از دست

بدهیم در تاریخ نوشته می شودو به ما لطمه می زند.

 

کفاشیان برای پرداخت دو میلیارد تومانی که وزارت ورزش به

باشگاه پرسپولیس اختصاص داده است شروطی گذاشته است

که فعلا" نمی شود این پول به باشگاه پرداخت نمود و مشکلات

پرسپولیس مضاعف گردید!

یکی از این شروط این است که از این پول به کادر فنی

پرسپولیس پرداخت  نشود!