مدرسه فوتبال بارسای بیرجند آمادگی خود را

برای میزبانی و آموزش فرزندان دلبند تان

اعلام میدارد.