روز گذشته مدیران باشگاههای شهرستان بیرجند با مدیر کل سازمان

ورزش و جوانان جلسه ای برگزار نمودند در این جلسه رئیس هیات

فوتبال استان و تنی چند از مسئولین هیات حضور  داشتند در این

جلسه شهریه مدرسه فوتبال برای هر نفر 160هزار تومان تعیین شد.

 

در خصوص آکادمی فوتبال که چند سال می شود دغدغه هیات فوتبال استان شده است

یکی ار حاضرین درجلسه آیین نامه آکادمی فوتبال را ارائه و در ماده یک این آیین نامه

مشخص نموده بود که آکادمی مخصوص باشگاهها می باشد نه هیات های فوتبال لذا

پس از بحث و گفتگو آقای براتزاده رئیس هیات فوتبال استان درخواست نمودندکه این

موضوع را به یک وقت دیگری موکول نمائید تا با آمادگی بیشتری و با حضور دیگر

مسئولین هیات این مسئله را حل و فصل نمائیم.

در خصوص اخذ مجوز مدارس فوتبال باشگاهها نیز بحث شد و آقای عمیدیان مدیت محترم سازمان ورزش و جوانان تاکید نمودند که هیات فوتبال استان برای صدور مجوز مدارس فوتبال با باشگاهها مساعدت و یا همکاری لازم را بنماید.