باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست در مزایده

زمینها و اماکن ورزشی سازمان ورزش و جوانان

شرکت نمود و برنده مزایده زمینهای چمن

طبیعی شماره 1 و 2 آزادی گردید!