سیاه ترین شب تاریخ برزیل!

 

آلمان تاریخ فوتبال برزیل را لکه دار

کرد!