مدرسه والیبال بارسا نیز از دیروز 

 

رسما" آغاز به کار کرد....

 

اقایان سعید قربانی و سعید محبی مربیان این

مدرسه واالیبال هستند..