آمریکا قهرمان جام جهانی والیبال

شد!

 

برزریل نائب قهرمان شد و ایتالیا

سوم و تیم والیبال ایران چهارم ..!