پرسپولیس در تهران مقابل پدیده

 

  خراسان متوقف شد!