حسن رضا عمیدیان مدیر کل ورزش و

 

جوانان استان دار فانی را وداع

 

گفت...!