باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست مصیبت درگذشت مدیر

کل فقید سازمان ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی مرحوم

حاج حسن رضا عمیدیان این معلم مهربان و با اخلاق و مرد تواضع

و فروتنی را به جامعه ورزش استان و بستگان آن مرحوم تسلیت

می گوید..