سرهنگ قیطاسی کارشناس ورزش سازمان بازنشستگی

نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی:به ازاء هر جلسه حضور

درتمرینات ورزشی از یک جلسه مراجعه به پزشک معاف هستید

به اضافه مسائل مربوط به بالا بردن سطح روحیه و رفاه و ایجاد

نشاط ..