والیبال ایران در دور دوم اولین پیروزی خود را مقابل استرالیا بدست

آوردو امروز با آرژانتین مسابقه می دهد..

 

بازی با آمریکا و ایتالیا به دلیل اینکه در دور مقدماتی به ایران باخته

اند در این دور هم برای آنان باخت محسوب می شود!