انگیزه در فوتبال

انگیزه یکی از اجزای اصلی موفقیت در یک  تیم است . بازیکنان    با ید سخت کوش باشند چرا که نتیجه سخت کوشی عالی شدن است یک بازیکن باید متعصب باشدو از خود گذشتگی داشته باشد

تا به هدفش برسد. مقایسه انگیزه را اذ بین می برد و باعث می شود بازیکنان احساس بدی را نسبت به خود پیدا کنند و چشم و هم چشمی در بازی بوجود می آید و در نهایت بازی ناسالم می شود.......