والیبال ایران مقابل لهستان به پیروزی رسیدوبا

توجه به نتایج سایر دیدارها به دور بعدی

مسابقات جهانی صعود کرد..

 

ولاسکو سرمربی اسبق والیبال ایران با

شکست آمریکا نقش موثری در صعود تیم ایران

به دور بعد داشت و این باعث شد که  مهراو در

  قلب ایرانیان جا بگیرد!