تیم فوتسال بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی نوین به مقام سوم

استان قناعت کرد!