انسانهای موفق همیشه به دنبال فرصتی برای

کمک به دیگران می گردندو انسانهای ناکام

  همیشه می پرسند چی به من میرسه؟