ناداوری در بازیهای اینچئون کره جنوبی!

 

حق کشتی گیران ایرانی در مسابقات آسیایی

ضایع شد!

 

کشتی گیران فرنگی از فینال باز ماندند!