بسکتبال ایران و قزاقستان نفسها را در سینه

حبس کرد!

 

بسکتبال ایران به دور نهایی راه یافت!