سه تیم بانوان نیروهای مسلح سازمان بازنشستگی استان خراسان جنوبی عازم تهران

محل برگزاری مسابقات شد!

 

سرهنگ قیطاسی افزود بانوان نیروهای مسلح

سازمان بازنشستگی استان در سه رشته شنا

- آمادگی جسمانی و پینگ پنگ بصورت تیمی و

انفرادی به رقابت خواهند پرداخت..