استقلال تهران و پدیده مشهد در مشهد مقدس به تساویی 2 - 2

رضایت دادند!