اسامی تیمهای شرکت کننده در مسابقات جام رمضان نوفرست به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست:

گروه یک:! - تیم والیبال روستای مختاران 2_ تیم والیبال پایگاه بسیج روستای چاج 3- تیم والیبال روستای سرچاه 4 - تیم والیبال اورژانس 115 بیرجند 5 - تیم والیبال دهیاری روستای چاج 6 - تیم والیبال دهیاری روستای نوفرست.

 

گروه دو: 1 - تیم والیبال مدرسه والیبال بارسا (باشگاه نوین نوفرست) 2 - تیم والیبال عسل تاجکوه نوفرست 3 - تیم والیبال روستای خراشاد 4 -تیم والیبال روستای چنشت 5 - تیم والیبال روستای خور 6 - تیم والیبال روستای دستگرد بیرجند