اگرزیستن را دوست داشتم هرگز هنگام به دنیا آمدن نمی گریستم .(سهراب سپری)