نتایج مسابقات فوتسال:

- نوین نوفرست 4 بر یک دهیاری شهرستانک را شکست داد.

- شهید عبدالهی نوفرست با اژدر خراسان 4 بر 4 مساوی شدند.

ادامه مسابقات:

- چهارشنبه 31/4/94 از ساعت 21دهیاری نوفرست  با دهیاری سیدآباد بازی دارد.

-  ساعت 22 صاعقه مود به مصاف تیم دهیاری شهرستانک می رود.

- ساعت 23 دهیاری دستگرد با اژدر خراسان دیدار می کند.