ورود تیم ملی فوتبال جوانان

 کشور جهت انجام اردوی یک هفته

 ای در شهرستان بیرجند را خیر

 مقدم عرض می نمائیم!

 

مراسم استقبال از تیم ملی جوانان

 ساعت 07:30 دقیقه امروز بنحو

 شایسته ای در فرودگاه بیرجند

 صورت گرفت..و به محل استراحت

 در هتل کوهستان انتقال یافتند..

 

اولین تمرین تیم ملی جوانان ایران

 

 ساعت 18 امروز در زمین شماره

 

 یک آزادی می باشد..